Inspiratie en visie

Het ontstaan van my eyes komt voort uit een verlangen om jezelf te kunnen zijn, verwoord in een gedicht in 2004. Daardoor is my eyes niet zomaar een netwerk van mensen, zij wil een bijdrage leveren aan een wereld, waarin mensen en organisaties op een andere manier gaan samenwerken en –leven. Gericht op samenwerking die zorgt voor groei van allen. Het my eyes netwerk brengt mensen in hun rol als producent, (bestuurlijke) organisatie, consument en burger bij elkaar, gebaseerd op haar kernwaarden: verbindingen, transparantie en passie.

Daarvoor is het een voorwaarde dat alle betrokkenen vanuit hun eigen individuele autonomie en verantwoordelijkheid deelnemen. En dat er transparantie is over ieders inbreng. Alleen zo komen hun specifieke kracht en competenties tot uitdrukking. Door elkaar aanvullende kwaliteiten creëren we duurzame verbindingen. Duurzaam in ecologische zin, maar zeker ook omdat de verbinding alle partijen in staat stelt tot groei. Door te delen wordt waarde gecreëerd en realiseren we persoonlijke groei.

 
 
De wereld nu: een grote chaos?
 
De huidige wereldwijde situtatie kenmerkt zich door strijd. Een diepe economische crisis, die al jaren duurt, is het gevolg. Er is sprake van een financiële crisis, een klimaatcrisis, een snel groeiende wereldbevolking, teruglopende biodiversiteit en grondstoffenvoorraden. Nieuwe opkomende economieën kopiëren het groeimodel van het westen. Op kleinere schaal merken we in onze directe omgeving dat steeds meer mensen de race om het persoonlijk gewin niet langer volhouden en in de problemen komen. 
 
Alle honderden miljarden, die in de afgelopen jaren op de beurzen verloren zijn gegaan danwel ongelijk zijn verdeeld over alle wereldburgers, hebben diverse pijnlijke gevolgen. Het financiële systeem is op hol geslagen. Pensioenfondsen zien zich geconfronteerd met een haast onmogelijke taak om aan hun verplichtingen te voldoen. Particulieren zien (een deel van) hun financiële buffer in rook op gaan. Wereldwijd neemt de scheefheid van inkomensverdeling toe. En tegelijkertijd zien we ons geconfronteerd met een geleidelijk wegzakkende kwaliteit van onderwijs en zorg, van een wegzakkende huizenmarkt, een stroperige arbeidsmarkt, waarbij in vele landen de jeugd- en studenten werkloosheid nog nooit zo groot is geweest.

Laten we gewoonweg vaststellen dat het allemaal een gevolg is van de keuzes die mensen zelf in het verleden hebben gemaakt. Het is een reflectie van ons eigen handelen van macht en afhankelijkheden. Hoe kunnen we uit deze situatie geraken die zich mondiaal kenmerkt door een toenemend gevoel van dualiteit.
 
 
Hoe het ook kan: de my eyes wereld
 
Langzamerhand zien steeds meer mensen dat het anders mag en kan. We leren anders te kijken naar ons zelf in relatie tot onze wereld. Het my eyes gedachtegoed reikt sleutels aan om het strijden achter je te kunnen laten. Je eigen innerlijke kracht ontdekken. Je gaat leren spelen om de dualiteit te overstijgen. De werkelijkheid wordt door andere ogen gezien. Creatieve krachten worden aangeboord om in co-creatie een andere werkelijkheid te scheppen. Het my eyes netwerk maakt dat concreet door zelfstandige ondernemers te verbinden met een ideaal: transparante markten waarin we delen om te vermenigvuldigen. my eyes verbindt bedrijven, organisaties, overheden, wetenschap en dus: mensen! In de visie van my eyes kun je werkelijk in verbinding komen met een ander door volledig jezelf te zijn en door je kwetsbaar en open op te stellen. Dan is er transparantie. En door te delen met die ander, zullen beide partijen duurzaam groeien. Het begint gewoon door zelf bewuste stappen te zetten in de gewenste richting. Het oude loslaten, ruimte maken en in overgave de nieuwe intenties trouw blijven.
 
De wereld verandert, mensen veranderen. De manier waarop consumenten omgaan met bedrijven, producten en overheden verandert. Mensen maken meer individuele, gevoelsmatige en persoonsgebonden keuzes. Dat doen ze privé, maar ook in hun zakelijke omgeving. Ze worden zich meer bewust van de producten en diensten die ze kopen. Hun stem geeft vorm aan de manier waarop producten worden gemaakt en hoe ze worden gebruikt. Producenten en (bestuurlijke) organisaties gaan meer met de consument en burger communiceren en samenwerken vanuit een nieuw maatschappelijk perspectief. 
 
We noemen dat co-creëren. Wij geven dat op praktische wijze vorm in de samenwerking binnen my eyes. Onze kernwaarden – verbindingen, transparantie, passie – vormen onze leidraad. En daarbij hanteren we de 7 levenskunsten van my eyes. Alleen door zelf het voortouw te nemen kunnen we een beweging in de gewenste richting doen ontstaan.
 
In de my eyes wereld neemt de Flagonomy  - een door het hart gedragen en verbonden samenleving - een belangrijke plaats in. Er ontstaan nieuwe systemen van uitwisseling op het gebied van zorg, onderwijs, energie, financieel en wonen-werken. In deze samenleving staat de ontmoeting en synchroniciteit centraal. Het is mogelijk om waardering uit te wisselen, samen te groeien en die groei te vieren. Dat kan zijn in de vorm van een wederdienst, door verbonden te willen zijn met en bij te dragen aan allerlei netwerken, en door op talloze andere manieren actief te zijn.